خانه » پیش به سوی 1405

پیش به سوی 1405

جلسه بررسی چشم‌انداز 1405 فارآب روز پنج‌شنبه مورخ 19 اسفند 1401 در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس میرمیثم مصطفوی مدیرعامل و مدیران ارشد فارآب از ساعت 9 الی 14 برگزار شد چشم‌انداز پنج ساله آتی فارآب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه آقایان ایوب اسماعیلی و سپنتا سکوتی نیز هدایت جلسه را برای رسیدن به اهداف موردنظر تعیین شده و دستور جلسه برعهده داشتند. در این جلسه تمــامی افـــراد نظرات خود را براساس مدل SWOT در چهــار حـــوزه توانایی‌ها، نقــاط قابل بهبود، فرصت‌ها و تهــــدیدها بیان کــردند که صـــدها مورد را شـــامل می‌شد. سپس در مورد کلمات و مفاهیم بیان شده گفت‌وگو و تبادل نظر انجام شد و در اکثر موقعیت‌ها خـــــرد جمعی مبنای عملکرد قــــرار گرفت. این جلسه با هـــدف تدوین برنامه چشم‌انداز 1405 فارآب تشکیل شده بود لذا مقرر شد طی چند هفته توسط تسهیل‌گران جلسه، چشم‌انداز و ماموریت 1405 فارآب تدوین شود و جهت بررسی مجدد و اظهارنظر برای مدیران ارشد فارآب ارسال شود. در این جلسه علاوه بر اقدامات کاری مسابقه‌ای نیز بین مدیران با موضـــوع نقاشی یا طـــراحی آنچه از فارآب در سال 1405 می‌توان تصور کرد در گروه‌های مختلف برگزار شد که در انتها تیمی که با حضور سرکار خانم مریم مصطفوی، جناب آقای رسولی، جناب آقای درودیان و جناب آقای صیقلی تشکیل شد به عنوان برنده بهترین طراحی از افق 1405 فارآب انتخاب گردید.