شیر کشویی

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
دسته بندی
کاربرد
انتخاب کنید
کاربرد
شیر کشویی زبانه فلزی ( اورینگی)
GVO10
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی ( گرافیتی)
GVG10
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی ( رینگ برنزی)
GVB16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی (رینگ استیل)
GVS25
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه لاستیکی
GSS16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه لاستیکی, شیر کشویی محور صعودی
شیر کشویی زبانه فلزی ( اورینگی)
GVO16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی محور صعودی زبانه فلزی
GVMO16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی, شیر کشویی محور صعودی
شیر کشوئی محور صعودی زبانه لاستیکی
GVSO16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه لاستیکی, شیر کشویی محور صعودی
شیر کشویی زبانه لاستیکی
GSS25
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه لاستیکی
شیر کشویی زبانه لاستیکی
GSS #150
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه لاستیکی
زنبیل خرید