شیر کشویی زبانه فلزی

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
دسته بندی
کاربرد
انتخاب کنید
کاربرد
شیر کشویی زبانه فلزی ( اورینگی)
GVO10
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی ( گرافیتی)
GVG10
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی ( رینگ برنزی)
GVB16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی (رینگ استیل)
GVS25
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی ( اورینگی)
GVO16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی محور صعودی زبانه فلزی
GVMO16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی, شیر کشویی محور صعودی
زنبیل خرید