شیر پروانه‌ای

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
دسته بندی
کاربرد
انتخاب کنید
کاربرد
شیر پروانه اى ویفرى کلاس 150 (اهرمى)
BVW#150
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای ویفری
شیر پروانه ای ویفری (اھرمی)
BVW16
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای ویفری
شیر پروانه ای لاگ (اھرمی)
BVL16
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای لاگ
شیر پروانه ای ویفری (گیربکسی)
BVG16
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای ویفری
شیر پروانه ای لاگ (گیربکسی)
BLG16
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای لاگ
شیر پروانه ای ویفری کلاس ١٥٠ (گیربکسی)
BWG#150
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای ویفری
شیر پروانه ای لاگ کلاس ١٥٠ (اھرمی)
BVL#150
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای لاگ
شیر پروانه ای لاگ کلاس ١٥٠ (گیربکسی)
BLG#150
شیر پروانه‌ای, شیر پروانه‌ای لاگ
شیر پروانه ای (فلنج دار)
BFY16
شیر پروانه‌ای
زنبیل خرید