شیر بخار

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
دسته بندی
کاربرد
انتخاب کنید
کاربرد
شیر سوپاپی
GLB16
شیر بخار, شیر سوپاپی
شیر سوپاپی مخصوص بخار
GLS16
شیر بخار, شیر سوپاپی
شیر یکطرفه سوپاپی چدنی (مخصوص بخار)
LCS16
شیر بخار, شیر یکطرفه
شیر سوپاپی بیلوز
GBL16
شیر بخار, شیر سوپاپی
شیریکطرفه سوپاپی (فولادی)
LCC16
شیر بخار, شیر یکطرفه
زنبیل خرید