بخار

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
کاربرد
انتخاب کنید
شیر سوپاپی مخصوص بخار
GLS16
شیر بخار, شیر سوپاپی
شیر یکطرفه سوپاپی چدنی (مخصوص بخار)
LCS16
شیر بخار, شیر یکطرفه
صافی مخصوص بخار
STS16
صافی
شیر سوپاپی بیلوز
GBL16
شیر بخار, شیر سوپاپی
شیریکطرفه سوپاپی (فولادی)
LCC16
شیر بخار, شیر یکطرفه
زنبیل خرید